Skolen med morgensang, gode timer, glade elever, super SFO og PAF 

Profil

Pædagogiske principper


I et tæt samarbejde med forældrene og mellem afdelingerne skal vi sikre et alsidigt og seriøst læringsmiljø.
Den enkelte elev skal opleve sig som en del af et stort fællesskab, med læring og udvikling i centrum.

Alle skolens aktiviteter og udfordringer skal tage udgangspunkt i pædagogiske overvejelser, mål og begrundelser.

Skolen skal opfattes som et overordnet begreb hvor såvel undervisning og SFO skal arbejde for elevernes udvikling.

Såvel faglige som sociale kompetencer skal udfordres i et inkluderende miljø med plads til alle.

 

De enkelte fag

Undervisningen følger ministeriets fag og målplaner.
Der er fast svømmeundervisning på 3. og 4. klassetrin
Alle timer er 60/120 min. med pauser når det er nødvendigt

Skolen har 2 store frikvarterer af 30 min.

 

Alle fag er obligatoriske
Alle fag og sociale kompetencer er i fokus for at skabe en god skole med læring og trivsel.

Der er lektiecafeer hvor eleverne trænes i de faglige emner og hjælpes med det som skal trænes udover timernes indhold.
Der er lektier og hjemmearbejde på Ellekildeskolen. 

Bevægelse er skemalagt og varetages af skolens pædagoger.

Understøttende undervisning giver almen forudsætning for læring og udvikling

 

Evaluering af kvalitet

Nationale test, vejlederne tester i dansk og matematik sammen med faglærerne
Guldborgsund Kommunes kvalitetsrapport, Trivselsundersøgelserne og fraværsprocent danner også grundlag for evalueringer og indsatser.

Der er stor fokus på:
Det faglige udbytte (Nationale test, lokale test, elevdialoger, skole/hjemdialoger, hjemmets opbakning til skolens dagligdag)

Trivsel (både i klasserne og i SFO er det vigtigt at alle oplever nærvær også når det er svært.
Skolen har et Trivselskontor hvor elever har mulighed for at snakke med en voksen i de tilfælde hvor både skole, hjem og elev synes behov for at komme nærmere ind på en bedre trivsel)

Inklusion/ fællesskaber:
(Alle har ret til et fællesskab hvor man udvikler sig fagligt og personligt. Det kan være i klassen, som en del af Basen, som en del af skolen)

 

Skolens indsatsområder


Faglig udvikling
Det er vigtigt at alle bliver dygtigere, at alle oplever fremgang og bliver bedre til alle fag.
Der tages udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer.

Børn som trives lærer bedre.
Vi bruger tid og ressourcer på at få fællesskabet til at fungere.
Med udgangspunkt i såvel daglige oplevelser og de årlige trivselsmålinger øver vi fællesskabets og den enkeltes kompetencer i samvær og respekt
. I det arbejde indgår også dannelse som skaber grobund for livet.

Vi siger godmorgen
Vi møder barnets oplevelse
Vi lytter
Vi øver børnenes refleksion 

For at opnå øget læring og dannelse har skolen valgt følgende indsatsområder:
PAF (Power, Attitude og Fokus) , integreres i dagligdagen for at skabe langsigtet effekt og ændret kultur i de danske folkeskoler. Se links
Elevadfærd både gennem tæt opfølgning og Trivsekskontoret

Inklusion
Alle har ret til et mangfoldigt fællesskab. Både i klassen og på skolen. Alle deltager og bidrager med det de kan og tilpasset den enkelte.


Teamsamarbejde
Samarbejdet mellem pædagoger og lærere er vægtet højt. Der er afstat timer til samarbejde på tværs af skolen til at de voksne kan mødes omkring klasse, skole og vores fælles mål.

 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

- Alle klasser møder kl 8.00 til morgensang. Der er morgensang hver morgen, og optræden næsten hver fredag.
- Skolen har teaterringning. Klokken ringer kl. 7.57 og kl 8.00
  ( Dermed er alle varslet om undervisningens snarlige start)

Der er faste fællesdage.
- Skolernes motionsdag
- Syng dansk dagen
- Spil dansk

- Trivselsdag
- Fastelavn
- Aktivitetsdag op til sommerferien
- Frugtfestival ( SFO)
- Bag for en sag ( SFO)
og rigtig mange andre projekter.

Se skolens Facebookside www.facebook.dk/ellekildeskolen  

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Almindelig specialundervisning som tilrettelægges af vejlederne og ledelsen
Trivselkontoret hvor elever kan få tæt dialog med en voksen omkring elevtrivsel.

Guldborgsund har et forebyggende tiltag i form af GUSA, se links
Kurser af kortere og længere varighed etableres efter behov.

Rådgivning til personale og ledelse om indsatsområder i det faglige felt.

PAF, et super Trivsels og dannelses projekt.


 

 

Lektiepolitik

Det forventes, at lektier laves og ansvaret for dette påhviler hjemmet.
Også efter indførelse af lektiecafeer. Dette er en skolebestyrelsesbeslutning

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Sund fornuft.
Respekt.
Ansvarlighed.
Efterrettlighed.

Eleverne må ikke forlade skolens område uden aftale med personalet
5. og 6. klasserne kan benytte andre arealer udpeget af skolen i frikvarteret
Lokaler skal efterlades i pæn stand efter brug.
Ude og inderegler skal efterleves

Mobiltelefoner.

Må bruges i frikvarter eller efter aftale med personalet når eleverne går i 3.-6. klasse
Mobiltelefoner kan medbringes på hjemmets ansvar.
Kan inddrages i skoletiden hvis personalet skønner det nødvendigt
Mobiltelefonchikane accepteres ikke og kan medføre sanktioner.
Må ikke lægge hindringer i skolens arbejde, socialt eller fagligt.

SFO Kilden: ingen telefoner
SFO Saxo: må benyttes

Reglerne for Ellekildeskolen er under konstant udarbejdelse og skal behandles i elevråd, skolebetyrelse og personalegruppen.